×

എല്ലാത്തരം സന്ധിവേദനകൾക്കും കൈകാൽ തരിപ്പിനും ഈയൊരു മരുന്ന് മാത്രം മതി.

പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. പ്രായമായവർക്ക് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ധിവേദനകളെയും കൈകാൽ തരിപ്പിനെയും പൂർണ്ണമായും … Read more

കരിമംഗല്യം ആണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതാ ഒരു പോംവഴി..

മുഖസൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കരിമംഗല്യം. കരിമംഗല്യം മൂലം മുഖത്തിനുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകളും വിളർച്ചയും ഒഴിവാക്കി മുഖസൗന്ദര്യം നിലനിർത്താൻ ഉള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇത്. അടുക്കളയിലുള്ള … Read more

എത്ര വലിയ മുട്ട് വേദനയും പമ്പകടക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ…

നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന് കൈകാൽ മുട്ടകളിലെ വേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്നതും … Read more

Can I work in USA after BSc nursing in India

creation for many aspiring nurses in India, the dream of working inside the united states of america is an engaging prospect. the us gives a plethora of opportunities and a aggressive profits package deal. but, it is important to recognize the requirements and procedures concerned in operating as … Read more

Which medicine is best for varicose veins

What Are Varicose Veins? Varicose veins are enlarged, swollen veins that generally seem on the legs and feet. They may be blue or crimson in shade and regularly bulge out from over-the-counter skin. those veins are a end … Read more

What rank in education is America

What Rank in training is the usa? on the subject of international education ratings, the location of america often generates discussions and debates. In this newsletter, we’ll discover and analyze the rank of yankee training on the sector stage. we’ll delve into numerous components that have an effect … Read more

How can I stop hair loss naturally

introduction Hair loss may be a frustrating and distressing trouble for lots individuals. whilst it’s a common difficulty, there are various natural methods to prevent hair loss and sell healthful hair boom. In this text, we can discover the reasons of hair loss and provide you with a complete guide on how to tackle this problem clearly. know-how the reasons of … Read more

What is the number 1 university in Canada

creation within the diverse landscape trendy higher schooling, Canada stands as a outstanding destination for international students, providing various prestigious institutions. amongst those, there may be continually a question that lingers inside the minds trendy many: “what’s the number 1 college in Canada?” In this text, we can dive into the … Read more

What is the highest paid work in USA

clinical specialists: A beneficial Realm Surgeons: Sculptors of life and fitness one of the most prestigious and excessive-paying professions in the united states of america is that of a physician. Surgeons are medical specialists who, via their specific capabilities and know-how, store lives … Read more